Profil


Munkebokoret tæller ca. 30 medlemmer m/k, som nyder både øveaftener og det gode fællesskab.

Alle med interesse for korsang og en almindelig god sangstemme er meget velkomne.

Vi regner os for en del af det lokale kulturliv og arrangerer et par koncerter om året, ligesom vi også med stor fornøjelse deltager i andres arrangementer.

Repertoiret er sammensat af både klassiske korsatser fra den danske sangskat og af mere jazzede arrangementer af både danske og udenlandske melodier.

Korsæsonen starter sidst i august og slutter midt i maj.

Siden 2017 er koret blevet dirigeret af Uffe Richter Hansen, og derudover er pianist, Jørn Lunde, knyttet både til koncerter og en del øveaftener.

GN


                                                             Vedtægter                                                            

Munkebokoret

                                                                                             2009

          Foreningens navn er Munkebokoret

  1. Munkebokoret er hjemmehørende i Kerteminde Kommune, og formålet er

         ved korsang at fremme forståelsen og interessen for sang.

 

      2. Som medlem kan optages alle personer, som er fyldt 18 år. Ungdomsmedlemmer

           kan optages. (Skal være fyldt 14, men ikke 18 ved sæsonens start.)

 

      3. Den øverste myndighed i foreningens anliggende har generalforsamlingen.

          Kun den kan give, ophæve og forandre love.

          Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal.

          Undtaget er afstemning om forslag til opløsning af foreningen.

 

      4 .Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

 

      5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning,

          eller når mindst 25% af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter

          skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde oplysninger om,

          hvilke sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 

      6. Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt mindst 14 dage, før den

          afholdes. Indvarslingen kan ske ved aflevering af indkaldelsen til medlemmerne

          ved to på hinanden følgende korprøver. Første gang tre uger før afholdelsen.

 

      7. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før

          Generalforsamlingen afholdes.

 

      8. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.

          Dagsorden:

                            1. Valg af ordstyrer

                            2. Beretning

                            3. Godkendelse af regnskab

                            4. Fastsættelse af kontingent

                            5. Indkomne forslag

                            6. Valg af bestyrelse

                            7. Valg af suppleant

                            8. Valg af revisor

                            9. Valg af revisorsuppleant

                          10. Eventuelt

 

       9. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

     10. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

     11. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

     12. Bestyrelsen vælger en korleder, der kan deltage i bestyrelsesmøderne,

            med forhandlingsret, men ikke stemmeret.

 

     13. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

     14. Vedtægtsændringer skal godkendes ved foreningens ordinære

           generalforsamling ved  simpelt flertal.

 

     15. Kassereren bemyndiges til at foretage de ind og udbetalinger, som den

           Daglige drift kræver, herunder oprettelse af diverse konti i pengeinstitut.

           Herudover tegnes koret af Formand og Kasserer i foreningen udadtil.

 

     16. På den årlige generalforsamling afgår i lige år 2, og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer,.

           Der vælges en suppleant, som afgår hvert år. Der vælges 2 revisorer, som afgår på skift hvert år.                         Revisorsuppleant afgår hvert år.

 

     17. Bestyrelsen træffer, i samråd med korlederen beslutning om evt. indmeldelse

            I korsammenslutning.

 

     18. Foreningen kan kun opløses når mindst 2/3 af de stemmeberettigede ønsker det.

           Dog kan den ikke opløses, når 12 medlemmer ønsker, at den skal vedblive af bestå.

 

     19. Et eventuelt overskud ved foreningens opløsning overdrages til

           Kerteminde Musikskole.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget

På den stiftende generalforsamling          22. marts 1988

Ændret på ordinær generalforsamling      16. marts 1989

Ændret på ordinær generalforsamling      21. marts 1996

Ændret på ordinær generalforsamling      24. marts 2003

Ændret på ordinær generalforsamling      22. marts 2004

Ændret på ordinær generalforsamling      14. marts 2005

Ændret på ordinær generalforsamling      09. marts 2009

 

Underskrevet af

Grethe Nielsen                Henrik Rasmussen

     Formand                             Ordstyrer